Algemene voorwaarden My Gym Club

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

My Gym Club: de sportclub die gymnastische sportlessen aanbiedt aan sporters;

Sporter: het kind of de volwassene die deelneemt aan de gymnastische sportlessen van My Gym Club;

Lidmaatschap: de overeenkomst waarbij de sporter tegen betaling het tarief deelneemt aan de sportlessen van My Gym Club;

Tarief: het bedrag wat door de sporter eenmalig of periodiek betaald wordt voor het lidmaatschap;

Algemene voorwaarden: De regels in dit document die van toepassing zijn op alle afspraken tussen de sporter en My Gym Club.

 

2. Toepassing

a.     Deze Algemene Voorwaarden bevatten de regels die van toepassing zijn op elk aanbod van My Gym Club en alle diensten en overeenkomsten tussen de sporter en My Gym Club.

b.     Bij minderjarigheid van de sporter wordt in deze algemene voorwaarden tevens onder sporter verstaan de wettelijk vertegenwoordiger van de sporter.

 

3. Lidmaatschap

a.     De sporter kan lid worden van My Gym Club door het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen of digitaal te verzenden.

b.     Het lidmaatschap kan op twee manieren worden aangegaan. Het is mogelijk om lid te worden voor een periode van 1 jaar met daarna een verlenging voor onbepaalde tijd. Het is ook mogelijk om lid te worden voor een periode van 4 weken met daarna een verlenging voor onbepaalde tijd, de kosten van dit lidmaatschap zijn hoger.

c.     Het lidmaatschap wat op afstand is gesloten zoals via internet of telefonisch kan door de sporter binnen 14 dagen worden herroepen door een beroep te doen op de wettelijke bedenktermijn.

d.     Het lidmaatschap omvat alleen de lessen in de schoolweken en niet gedurende de schoolvakanties.

 

4. Tarieven en betaling

a.     Bij het aangaan van het lidmaatschap verklaart de sporter akkoord te gaan met betaling van het tarief per automatische incasso.

b.     Betaling vindt telkens plaats voor de eerste dag van de maand waarin de sporter gebruik maakt van de sportlessen van My Gym Club. Vindt de betaling per jaar plaats dan betaalt de sport voor de eerste dag van het jaar waarin de sporter gebruik maakt van de sportlessen.

c.     Bij het aangaan van het lidmaatschap worden tevens kosten voor inschrijving in rekening gebracht. Het actuele tarief van het lidmaatschap en overige kosten zijn te vinden op de website van My Gym Club.

d.     My Gym Club is gerechtigd om het tarief jaarlijks te verhogen met een percentage van maximaal 5%. De sporter mag het lidmaatschap alleen beлindigen wanneer deze verhoging binnen 3 maanden na het aangaan van het lidmaatschap heeft plaatsgevonden.

e.     Vanaf het moment van wijziging van het lidmaatschap wordt het tarief aangepast. Bij vermindering van het aantal lesuren wordt het tarief niet eerder aangepast dan een maand na het moment waarop het lidmaatschap voor onbepaalde tijd ontstaat.

f.      Wanneer het tarief niet kan worden afgeschreven via automatische incasso dan zal My Gym Club nogmaals trachten het bedrag te incasseren. De sporter verkeert na ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is My Gym Club gerechtigd om aan de sporter de toegang tot de sportlessen te ontzeggen en het lidmaatschap te beлindigen. Tevens heeft My Gym Club vanaf dat moment het recht om de achterstand ter incasso over te dragen aan een derde partij en de kosten te verhalen op de sporter.

 

5. Sportlessen

a.     De sportlessen duren minimaal 45 minuten en worden wekelijks gegeven. De sportlessen kunnen alleen door de sporter zelf gevolgd worden. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar aan een ander persoon.

b.     Tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen worden geen sportlessen gegeven. Tijdens de schoolvakanties worden extra activiteiten georganiseerd welke niet binnen het reguliere lidmaatschap vallen. De sporter kan zich hier afzonderlijk voor aanmelden.

c.     Absentie dient voorafgaand aan de sportles gemeld te worden bij de trainer. Wanneer sprake is van langdurige ziekte dient My Gym Club geпnformeerd te worden.

d.     De sportlessen worden in de regel zonder aanwezigheid van ouders, familie en vrienden gegeven. Incidenteel kan na voorafgaand overleg een sportles worden bijgewoond. Bij accommodaties met een tribune is het na overleg met de trainer van My Gym Club mogelijk om op passende wijze bij de les te kijken. Bij ongepast gedrag is de trainer van My Gym Club bevoegd de aanwezige te verwijderen.

e.     My Gym Club heeft het recht om het tijdstip waarop en de locatie waar de sportlessen gegeven worden eenzijdig te wijzigen.

f.      Het inhalen van sportlessen bij afwezigheid van de sporter is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van My Gym Club.

 

6. Kledingvoorschriften

a.     De voorgeschreven sportkleding zowel tijdens training, wedstrijden, demonstraties of ander evenementen wordt door My Gym Club vastgesteld.

b.     My Gym Club bepaalt welke kleding bij bepaalde evenementen wordt gedragen.

 

7. Overmacht

a.     My Gym Club kan niet gehouden worden aan enige verplichting wanneer hij hiertoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop My Gym Club geen invloed kan uitoefenen en waardoor My Gym Club niet in staat is de verplichtingen na te komen.

b.     Onder overmacht wordt mede verstaan geen toegang tot de gehuurde sportruimtes, onvoorziene uitval van trainers waarbij geen passende vervanging voorhanden is.

c.     Een situatie van overmacht geeft aan My Gym Club het recht om de sportles niet door te laten gaan. Dit geeft de sporter geen recht op restitutie van het betaalde tarief.

 

8. Verplichtingen sporter

a.     De sporter is verplicht om in het kader van veiligheid alle instructies van My Gym Club strikt op te volgen en richtlijnen en adviezen niet te overschrijden.

b.     De sporter zal vooraf aan My Gym Club melding maken van zijn of haar lichamelijke gesteldheid of medicijngebruik voor zover dit van belang is om de sportlessen op een gezonde en veilige manier te kunnen volgen.

c.     Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol, verdovende middelen of als doping aangeduide middelen deel te nemen aan de sportlessen.

d.     My Gym Club adviseert de sporter een sportkeuring te ondergaan voorafgaand aan het volgen van de sportlessen.

e.     De sporter wordt tevens geadviseerd om naast een aansprakelijkheidsverzekering een ongevallenverzekering af te sluiten.

 

9. Aansprakelijkheid

a.     De sportlessen van My Gym Club brengt net als het beoefenen van andere sporten risico's met zich mee en kan blessures tot gevolg hebben. Het volgen van de sportlessen van My Gym Club vindt dan ook plaats voor eigen rekening en risico.

b.     My Gym Club is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, verlies, diefstal of schade aan de eigendommen van de sporter. My Gym Club is niet aansprakelijk voor schade die de sporter lijdt als gevolg van het niet naleven van de verplichtingen genoemd in artikel 8.

c.     Wanneer My Gym Club aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekering van My Gym Club wordt uitgekeerd.

d.     My Gym Club is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, of geleden schade in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

e.     De sporter vrijwaart My Gym Club voor alle aanspraken van derden op enige schadevergoeding.

f.      De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van My Gym Club.

g.     Elke aansprakelijkheid vervalt door verloop van een jaar vanaf het moment dat het lidmaatschap tussen de sporter en My Gym Club is geлindigd.

 

10. Beeindigen lidmaatschap

a.     De sporter kan het lidmaatschap wat is aangegaan voor bepaalde tijd uiterlijk een maand voor de einddatum opzeggen. Een lidmaatschap voor onbepaalde tijd kan op elk moment worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

b.     Opzegging kan plaatsvinden door een e-mail te sturen naar uitschrijven@mygymclub.nl onder vermelding van de naam van de sporter, clubnummer en geboortedatum. De opzegging is pas verwerkt nadat de sporter van My Gym Club een bevestiging heeft ontvangen.

c.     De sporter kan in afwijking van het voorgaande bij een ernstige sportblessure aan My Gym Club verzoeken om het lidmaatschap tussentijds te beлindigen. De sporter zal een doktersverklaring overleggen die het beлindigen van het lidmaatschap onderschrijft. My Gym Club zal binnen 2 weken na het overleggen van deze verklaring besluiten of het lidmaatschap tussentijds beлindigd kan worden.

d.     My Gym Club behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag de sporter toegang tot de sportles te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beлindigen. Opschorting van het lidmaatschap door de sporter om welke reden dan ook is niet toegestaan.

 

11. Film- en beeldmateriaal

a.     My Gym Club kan tijdens lessen, demonstraties, wedstrijden of evenementen foto's of filmopnames maken. Deze kunnen op de website, Facebook of de youtube-pagina van My Gym Club geplaatst worden. My Gym Club zal alvorens dit te doen eerst de toestemming van de sporter vragen.

b.     Alle rechten van intellectuele eigendom op het film- en beeldmateriaal komen toe aan My Gym Club.

 

12. Klachten en geschillen

a.     My Gym Club doet er alles aan om voor de sporter een zo goed mogelijke sportles te verzorgen. Gaat er echter iets mis dan kan de sporter in eerste instantie een klacht indienen bij de trainer.

b.     Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert kan de sporter de klacht voorleggen aan My Gym Club. De klacht kan schriftelijk of per e-mail worden ingediend. My Gym Club zal uiterlijk binnen 3 weken reageren op de klacht van de sporter.

c.     Komen de sporter en My Gym Club na afhandeling van de klacht niet tot een oplossing dan kunnen zij een bemiddelaar inschakelen.

d.     Wanneer een klacht ook na eventuele bemiddeling niet opgelost kan worden, neemt de rechter in het arrondissement waar My Gym Club is gevestigd kennis van de klacht of het geschil, tenzij de wet anders bepaalt.

e.     Op alle overeenkomsten tussen de sporter en My Gym Club is het Nederlands Recht van toepassing.

 

13. Wijzigingen

a.     My Gym Club heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

b.     Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking.

 

 


 

Algemene Voorwaarden per 01-01-2023