Abonnementen/ Subscribe!

Algemene voorwaarden My Gymclub

 

1.Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

My Gymclub: de sportclub die gymnastische sportlessen aanbiedt aan sporters;

Sporter: het kind of de volwassene die deelneemt aan de gymnastische sportlessen van My Gymclub;

Lidmaatschap: de overeenkomst waarbij de sporter tegen betaling van het tarief deelneemt aan de sportlessen van My Gymclub;

Tarief: het bedrag dat door de sporter eenmalig of periodiek betaald wordt voor het lidmaatschap;

Algemene voorwaarden: De regels in dit document die van toepassing zijn op alle afspraken tussen de sporter en My Gymclub.

 

2. Toepassing

a.     Deze Algemene Voorwaarden bevatten de regels die van toepassing zijn op elk aanbod van My Gymclub en alle diensten en overeenkomsten tussen de sporter en My Gymclub.

b.     Bij minderjarigheid van de sporter wordt in deze algemene voorwaarden tevens onder sporter verstaan de wettelijk vertegenwoordiger van de sporter.

 

3. Lidmaatschap

a.     De sporter kan lid worden van My Gymclub door zich online aan te melden op de website www.mygymclub.nl. 

b.     Het lidmaatschap kan op twee manieren worden aangegaan. Het is mogelijk om lid te worden voor een periode van een jaar. Dit lidmaatschap loopt automatisch af. Na afloop kan dit abonnement opnieuw worden aangegaan.Het is ook mogelijk om lid te worden voor een periode van 4 weken met daarna een verlenging voor onbepaalde tijd, de kosten van dit lidmaatschap zijn hoger. Het lidmaatschap voor onbepaalde tijd kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

c.         De sporter die in aanmerking komt voor subsidie, via bijvoorbeeld Stichting leergeld, jeugdfonds of volwassenenfonds sport en cultuur, kan enkel een lidmaatschap afsluiten voor de duur van een jaar. Blijkt de sporter na het aangaan van het lidmaatschap niet in aanmerking te komen voor subsidie dan is dit geen reden voor het stopzetten van het lidmaatschap. De sporter blijft dan gebonden aan het lidmaatschap en het betalen van het tarief. 

d.     Het lidmaatschap dat op afstand is gesloten zoals via internet of telefonisch kan door de sporter binnen 14 dagen worden herroepen door een beroep te doen op de wettelijke bedenktermijn.

e.     Het lidmaatschap omvat alleen de lessen in de schoolweken en niet gedurende de schoolvakanties.

 

4. Tarieven en betaling

a.     Bij het aangaan van het lidmaatschap betaalt de sporter inschrijfgeld en verklaart de sporter akkoord te gaan met betaling van het tarief per automatische incasso.

b.         De sporter is opnieuw inschrijfgeld verschuldigd wanneer de sporter na afloop van het lidmaatschap weer lid wil worden.   

c.     Betaling vindt telkens plaats vóór de eerste dag van de maand waarin de sporter gebruikmaakt van de sportlessen van My Gymclub. 

d.         De sporter die gebruikmaakt van een lidmaatschap voor de duur van een jaar betaalt het gehele tarief bij vooruitbetaling vóór de eerste dag  waarop de sporter gebruikmaakt van de sportlessen.

e.     Bij het aangaan van het lidmaatschap worden tevens kosten voor inschrijving in rekening gebracht. Het actuele tarief van het lidmaatschap en overige kosten zijn te vinden op de website van My Gymclub.

f.     My Gymclub is gerechtigd om het tarief jaarlijks te verhogen met een percentage van maximaal 10%. Op het moment dat het inflatiepercentage in enig jaar hoger is dan 10%, dan is My Gymclub gerechtigd om het tarief met dit inflatiepercentage te verhogen. De sporter mag het lidmaatschap alleen beëindigen wanneer deze verhoging binnen 3 maanden na het aangaan van het lidmaatschap heeft plaatsgevonden.

g.     Vanaf het moment van wijziging van het lidmaatschap wordt het tarief aangepast. Bij vermindering van het aantal lesuren wordt het tarief niet eerder aangepast dan een maand na het moment waarop het lidmaatschap voor onbepaalde tijd ontstaat.

h.      Wanneer het tarief niet kan worden afgeschreven via automatische incasso, dan zal My Gymclub nogmaals trachten het bedrag te incasseren. My Gymclub is gerechtigd om € 5,- kosten in rekening te brengen per stornering. De sporter verkeert na ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is My Gymclub gerechtigd om aan de sporter de toegang tot de sportlessen te ontzeggen en het lidmaatschap te beëindigen. Tevens heeft My Gymclub vanaf dat moment het recht om de achterstand ter incasso over te dragen aan een derde partij en de kosten te verhalen op de sporter.

 

5. Sportlessen

a.     De sportlessen duren minimaal 45 minuten en vinden wekelijks plaats. De sportlessen kunnen alleen door de sporter zelf gevolgd worden. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar aan een ander persoon.

b.     Tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen worden geen sportlessen gegeven. Tijdens de schoolvakanties worden extra activiteiten georganiseerd die niet binnen het reguliere lidmaatschap vallen. De sporter kan zich hier afzonderlijk voor aanmelden.

c.     Absentie dient uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de sportles gemeld te worden via administratie@mygymclub.nl of via whatsapp naar het algemene telefoonnummer 06 131 316 05. Wanneer sprake is van langdurige ziekte dient My Gymclub geïnformeerd te worden.

d.     De sportlessen worden zonder aanwezigheid van publiek gegeven. Alleen bij een proefles mogen de ouders of verzorgers van de sporter komen kijken. Daarnaast organiseert My Gymclub een aantal kijklessen per jaar die via de website worden aangekondigd. In bijzondere gevallen kan na overleg met My Gymclub een uitzondering worden gemaakt.  

e.     My Gymclub heeft het recht om het tijdstip waarop en de locatie waar de sportlessen gegeven worden eenzijdig te wijzigen.

f.      Het inhalen van sportlessen bij afwezigheid van de sporter is niet mogelijk. 

 

6. Kledingvoorschriften

a.     De voorgeschreven sportkleding zowel tijdens training, wedstrijden, demonstraties of andere evenementen wordt door My Gymclub vastgesteld.

b.     My Gymclub bepaalt welke kleding bij bepaalde evenementen wordt gedragen.

 

7. Overmacht

a.     My Gymclub kan niet gehouden worden aan enige verplichting wanneer hij hiertoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht en onvoorziene omstandigheden. Onder overmacht en onvoorziene omstandigheden worden in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken en situaties waarop My Gymclub geen invloed kan uitoefenen, die niet konden worden voorzien en waardoor My Gymclub niet in staat is de verplichtingen na te komen.

b.     Onder overmacht en onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan pandemieën, geen toegang tot de gehuurde sportruimtes, onvoorziene uitval van trainers waarbij geen passende vervanging voorhanden is.

c.     Een situatie van overmacht en/of onvoorziene omstandigheden geeft aan My Gymclub het recht om de sportles niet door te laten gaan. Dit geeft de sporter geen recht op restitutie van het betaalde tarief.

 

8. Verplichtingen sporter

a.     De sporter is verplicht om in het kader van veiligheid alle instructies van My Gymclub strikt op te volgen en richtlijnen en adviezen niet te overschrijden.

b.     De sporter zal vooraf aan My Gymclub melding maken van zijn of haar lichamelijke gesteldheid of medicijngebruik voor zover dit van belang is om de sportlessen op een gezonde en veilige manier te kunnen volgen.

c.     Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol, verdovende middelen of als doping aangeduide middelen deel te nemen aan de sportlessen.

d.     My Gymclub adviseert de sporter een sportkeuring te ondergaan voorafgaand aan het volgen van de sportlessen.

e.     De sporter wordt tevens geadviseerd om naast een aansprakelijkheidsverzekering een ongevallenverzekering af te sluiten.

 

9. Aansprakelijkheid

a.     De sportlessen van My Gymclub brengt net als het beoefenen van andere sporten risico's met zich mee en kan blessures tot gevolg hebben. Het volgen van de sportlessen van My Gymclub vindt dan ook plaats voor eigen rekening en risico.

b.     My Gymclub is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, verlies, diefstal of schade aan de eigendommen van de sporter. My Gymclub is niet aansprakelijk voor schade die de sporter lijdt als gevolg van het niet naleven van de verplichtingen genoemd in artikel 8.

c.     Wanneer My Gymclub aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekering van My Gymclub wordt uitgekeerd.

d.     My Gymclub is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, of geleden schade in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

e.     De sporter vrijwaart My Gymclub voor alle aanspraken van derden op enige schadevergoeding.

f.      De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van My Gymclub.

g.     Elke aansprakelijkheid vervalt door verloop van een jaar vanaf het moment dat het lidmaatschap tussen de sporter en My Gymclub is geëindigd.

 

10. Beëindigen lidmaatschap

a.     De sporter kan het lidmaatschap dat is aangegaan voor bepaalde tijd uiterlijk een maand voor de einddatum opzeggen. Een lidmaatschap voor onbepaalde tijd kan op elk moment worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

b.     Opzegging kan plaatsvinden door een e-mail te sturen naar uitschrijven@mygymclub.nl onder vermelding van de naam van de sporter, club nummer en geboortedatum. De opzegging is pas verwerkt nadat de sporter van My Gymclub een bevestiging heeft ontvangen.

c.     De sporter kan in afwijking van het voorgaande bij een ernstige sportblessure aan My Gym Club verzoeken om het lidmaatschap tussentijds te beëindigen. De sporter zal een doktersverklaring overleggen die het beëindigen van het lidmaatschap onderschrijft. My Gymclub zal binnen 2 weken na het overleggen van deze verklaring besluiten of het lidmaatschap tussentijds beëindigd kan worden.

d.     My Gymclub behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag de sporter toegang tot de sportles te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen. Opschorting van het lidmaatschap door de sporter om welke reden dan ook is niet toegestaan.

 

11. Film- en beeldmateriaal

a.     My Gymclub kan tijdens lessen, demonstraties, wedstrijden of evenementen foto's of filmopnames maken. Deze kunnen op de website, Facebook of de youtube-pagina van My Gym Club geplaatst worden. My Gymclub zal alvorens dit te doen eerst toestemming van de sporter vragen.

b.     Alle rechten van intellectuele eigendom op het film- en beeldmateriaal komen toe aan My Gymclub.

 

12. Klachten en geschillen

a.     My Gymclub doet er alles aan om voor de sporter een zo goed mogelijke sportles te verzorgen. Gaat er echter iets mis, dan kan de sporter in eerste instantie een klacht indienen bij de trainer.

b.     Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert kan de sporter de klacht voorleggen aan Mycymclub. De klacht kan schriftelijk of per e-mail worden ingediend. My Gymclub zal uiterlijk binnen 3 weken reageren op de klacht van de sporter.

c.     Komen de sporter en My Gymclub na afhandeling van de klacht niet tot een oplossing, dan kunnen zij een bemiddelaar inschakelen.

d.     Wanneer een klacht ook na eventuele bemiddeling niet opgelost kan worden, neemt de rechter in het arrondissement waar My Gymclub is gevestigd kennis van de klacht of het geschil, tenzij de wet anders bepaalt.

e.     Op alle overeenkomsten tussen de sporter en My Gymclub is het Nederlands Recht van toepassing.

 

13. Wijzigingen

a.     My Gymclub heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

b.     Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking.