Freqent Questions

Hieronder een antwoord op de meest gestelde vragen. Voor een volledig overzicht verwijzen wij naar onze Algemene Leveringsvoorwaarden. Deze heeft u ontvangen bij de bevestiging van uw abonnement.

 • Inschrijving/ Lidmaatschap 98%

  Aangaan van het lidmaatschap gebeurt door invulling van het (online) inschrijfformulier, waarop door ondertekening/ verzending tevens verklaard wordt, dat het lid (ouder/verzorger) akkoord gaat met het per automatische incasso, op rekening of contant voldoen van de contributie. Bij inschrijving dient inschrijfgeld betaald te worden. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met minimale duur van 2 maanden, voor jaarcontracten minimaal 1 jaar daarna word het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde tijd mits er 15 dagen voor het einde van een jaarcontract een nieuw jaarcontract wordt afgesloten.

  How useful was this in answering your question?

 • Contributie95%

  De contributieherinnering/aanmaning worden extra kosten in rekening gebracht. Bij wanbetaling zal My Gym Club haar incassobureau inschakelen. Wanbetaling leidt tot royement en tot ontzegging van de toegang tot de lessen, dit ontslaat u echter niet van uw betalingsverplichting. Indien men niet in staat is aan de betalingsverplichting te voldoen, dient tijdig contact opgenomen te worden met My Gym Club. Bij tussentijdse overstap naar een andere groep/les, danwel wanneer meer lesuren worden afgenomen bij My Gym Club, wordt de contributie aangepast vanaf het moment van de leswijziging.

  How useful was this in answering youn question?

 • Beeindigen lidmaatschap 90%

  Beeindiging van lidmaatschap dient per mail (uitschrijven@mygymclub.nl), per brief (My Gym Club, Tweelingenlaan 58, 5632 AZ Eindhoven) te geschieden. Bij opzeggingen per email en brief moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam van het Lid, clubnummer en geboortedatum. Als het lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk 15 dagen voor einddatum van de initiele contractduur schriftelijk of per email bij My Gym Club opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur. Er is geen contributie verschuldigd voor Juli en Augustus. Opzegging voor September dient dan voor 1 juni van enig kalenderjaar te geschieden. Het lidmaatschap eindigd dan per 1 juli van datzelfde kalenderjaar. Bij geen en/of niet tijdelijke opzegging van de lidmaatschap zal het contract/lidmaatschap (stilzwijgend) verlengd worden maar is volgens wet van Dam opzegbaar. Uw opzegging is pas verwerkt nadat u een ontvangstbevestiging van My Gym Club heeft ontvangen. Contributie en inschrijfgeld worden door My Gym Club vastgesteld. Restitutie van het lesgeld is in geen gevallen mogelijk. Om ontvangst van de opzegbrief te waarborgen adviseert My Gym Club dit middels een aangetekend schrijven te doen. Indien het lidmaatschap telefonisch is aangegaan, kan het Lid ook telefonisch de Overeenkomst Opzeggen. My Gym Club behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door My Gym Club, het Lid de toegang tot een My Gym Club les te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beeindigen. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan

  How useful was this in answering your question?

 • Kosten 90%

  Naast de contributie gelden de volgende kosten voor zover van toepassing:

  Inschrijfkosten euro 24.99

  Notakosten euro 7,50

  Herinneringskosten euro 10

  Notakosten bij stornering/ mislukte incasso euro 10

  How useful was this in answering your question?

 • Kleding90%

  De voor alle leden voorgeschreven turnkleding, zowel voor training, wedstrijden, demonstraties als anderszins,wordt door My Gym Club in overleg met de technische leiding, vastgesteld. My Gym Club bepaalt, in overleg met de leiding, welke kleding bij bepaalde gebeurtenissen wordt gedragen.

  How useful was this in answering your question?

 • Lessen 40%

  In principe worden de lessen welke minimaal 45 minuten duren wekelijks gegeven en dienen door het lid zelf gevolgd te worden. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar naar een ander persoon. Tijdens de reguliere schoolvakanties en nationale feestdagen is er geen les. Lessen van de selecties kunnen in de vakantie doorgaan. Dit wordt aangegeven door de leiding van deze les. Bij absentie melden bij de leiding en bij langdurige ziekte dient My Gym Club geinformeerd te worden. My Gym Club heeft het recht om lessen incidenteel aft e zeggen: Wanneer door omstandigheden geen toegang is tot de sportruimtes en bij uitval van train(st)ers en er geen passende vervanging voorhanden is. In geval van incidentele afzegging van lessen wordt u hier tijdig, doch uiterlijk 24 uur van tevoren over geinformeerd. Lessen worden in de regel zonder aanwezigheid van ouders, familie en vrienden met uitzondering van vrienden en vriendinnen lessen en ouder-kind lessen gegeven. Indien u identienteel bij de les wil kijken dient u dit in overleg met My Gym Club via e-mail of schriftelijk aan te vragen. Bij accomodaties met een tribune is het na overleg met de desbetrefende verantwoordelijke trainer van My Gym club mogelijk om op passende wijze bij de les te kijken. Bij ongepast gedrag is de trainer van My Gym Club bevoegd u te verwijderen. Bij deelname aan lessen van My Gym Club gaat u tevens automatisch akkoord met de onze instemmingsverklaring onder punt 10 van deze algemene voorwaarden.

  How useful was this in answering your question?

 • Technische leiding30%

  My Gym Club kan een of meerdere technische leiders in vaste dienst nemen tegen nader met deze technische leiders overeen te komen arbeidsvoorwaarden. Daarnaast kan de club gebruikmaken van diensten van technische leiders, die zelfstandig lesgeven, dat op de manier en op plaatsen en tijden als in concreto met My Gym Club nader overeen te komen. Indien leiding en My Gym Club het nodig oordelen dat er voor bepaalde afdelingen een voorturnster of -turner moet komen, kan deze aangesteld en zo nodig beloond worden. Naast de technische leiding kan er een technisch co÷rdinator aangesteld worden. Deze co÷rdinator heeft in het algemeen tot taak de lessen en andere activiteiten zo goed mogelijk te laten verlopen.

  How useful was this in answering your question?

 • Klachtenregeling20%

  Indien men klachten heeft, dient dit in beginsel direct met de betreffende leiding dienen te worden opgenomen. Indien dit niet mogelijk is of niet tot het gewenste resultaat leidt, kan een lid of vertegenwoordiger van het lid een formele klacht indienen bij My Gym Club. Indienen van formele klachten dient schriftelijk te gebeuren aan My Gym Club welke binnen uiterlijk 3 weken met een reactie/beslissing zal komen.

  How useful was this in answering your question?

 • Beeldmatieriaal95%

  My Gym Club kan tijdens lessen, demonstraties, wedstrijden of evenementen sporadisch fotoĺs of filmopnames maken. Deze kunnen op de website, Facebook of de youtube-pagina van My Gym Club geplaatst worden. Wanneer (ouder/voogd van) het lid niet aan deze opnames wil meewerken, kan men dit aangeven bij My Gym Club. My Gym Club zal hier dan rekening mee houden.

  How useful was this in answering youn question?

 • Algemene bepalingen10%

  My Gym Club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen, diefstal en vernieling van eigendommen van leden. Sporten is geheel op eigen risico. Indien nodig raden wij je aan een arts te raadplegen. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of voor verschillende uitleg vatbaar is, beslist My Gym Club.

  How useful was this in answering youn question?

 • Instemmingsverklaring5%

  Met het aangaan van een lidmaatschap bij My Gym Club verklaar; ik tevens dat ik/mijn kind op vrijwillige basis deel laat nemen aan de trainingen, het opleidingsprogramma en aan de turnactiviteiten.Ik weet dat als ik deelneem aan het programma de mogelijkheid bestaat, hoe klein de kans ook wordt ingeschat, dat gedurende en/of ten gevolge van het opleidingsprogramma en/of de turnactiviteiten blessures kunnen ontstaan.Ik accepteer uit eigen vrije wil de deelname aan het opleidingsprogramma en de training/ wedstrijd activiteiten met de daaraan verbonden mogelijke risico's.Ik realiseer mij dat ik/ mijn kind de speciaal aan mij gegeven richtlijnen en adviezen met betrekking tot bewegingsactiviteiten dien te volgen en deze niet moet overschrijden.Ik accepteer dat My Gym Club geen enkele aansprakelijkheid neemt voor mogelijke blessures, ongevallen of andere risico's (incl. diefstal van persoonlijke eigendommen).Ik verklaar tevens goed te keuren dat My Gym Club mijn gegevens beheren en deze uitsluitend gebruiken ten behoeve van mijzelf of voor wetenschappelijke doeleinden; in welk laatste geval mijn identiteit niet zal worden prijsgegeven.

  How useful was this in answering youn question?